İstanbul İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren ve işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk disiplinidir. İş hukuku, işçinin korunması ihtiyacından doğmuştur. İşçinin korunması ihtiyacı işçinin hem ekonomik hem de hukuki bakımdan işverene bağımlı çalışması nedeniyle işverene karşı zayıf durumda olmasından kaynaklanır. İşçi iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek adına kişiliğini, yaşamını ve sağlığını riske atar. İşçi hem kendi geçimini hem de ailesinin geçimini sağlamak için işverenden aldığı ücrete ihtiyaç duyarken, işveren sermaye sahibidir.

Doğası gereği taraflar arası eşitliğe dayalı olmayan işçi-işveren ilişkisinin tarafların serbest iradesine ve adil bir pazarlığa dayandığı söylenemez. Dolayısıyla zaman içerisinde devletin, taraflar arası güç dengesinin eşit olmadığı işçi-işveren ilişkisine işçi lehine müdahale etmek suretiyle işçinin haklarını koruyan düzenlemeler getirmesi gerekmiştir.

ser 1 1 0003 LABOR LAW min

Anayasanın 49. maddesinin 2. fıkrasında, “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” denmek suretiyle işçinin korunması ilkesinin temel ilkelerden biri olarak benimsendiği görülmektedir.

Esasen işçinin korunması ilkesi temelini sosyal devlet ilkesinden alır. Anılan ilkenin beraberinde T.C. Anayasasında çalışma şartları ve dinlenme hakkı, sendika kurma hakkı, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı, grev hakkı ve lokavt, ücrette adalet sağlanması, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, sosyal güvenlik hakkı gibi işçiyi koruma amacı güden temel ve ana hak ve ödevlere de yer verilmiştir.

Günümüz Türkiye’sinde işçi-işveren ilişkisi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 9783 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere pek çok kanun, yönetmelik ve tebliğlerle düzenlenmektedir.

İşçi ve işveren hür iradeleriyle emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak şartıyla iş sözleşmesinde her türlü hükme yer verebilirler. Dürüstlük kuralı gereğince iş sözleşmesinde çatışan menfaatler arasında dengenin sağlanması gerekmektedir. Günümüzde maalesef işçinin iş sözleşmesinin kuruluş aşamasında dahi özgür iradesiyle hareket ettiği söylenemez. İşçi işe girerken iş sözleşmesi hükümlerini değiştirmek bir yana dursun, sözleşmeyi inceleme ve müzakere etme fırsatı dahi bulamamakta, çoğunlukla işverenin tek taraflı olarak belirlediği şartlara boyun eğmek zorunda kalmaktadır.

İşçilerin karşılaştığı güncel sorunlara çalışma şartlarının iradeleri dışında değiştirilmesi, sigorta primlerinin düşük gösterilmesi veya hiç yatırılmaması, fazla mesaileri ile hafta sonu çalışmalarının ödenmemesi, doğum veya babalık izinlerinin kanuna uygun olarak kullandırılmaması, kayıt dışı çalıştırılmaları, geçerli bir neden olmaksızın işten çıkartılmaları, kötü ve onur kırıcı muameleye maruz kalmaları gibi pek çok sorunu örnek gösterebiliriz.

mesci slide 2 min

MESÇİ Hukuk Bürosu, alanında uzman iş hukuku konusunda yıllarca çalışmış iş hukuku avukatlarından oluşan profesyonel ekibiyle işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda hukuki hizmetler sunar, her iki tarafın menfaatini de gözetir, olaya özgü eşsiz bir yol haritası çizer, tarafları sulhe teşvik eder ve iş ilişkisinde taraf dinamiklerinin adil bir dengeye oturtulması için stratejik hamlelerde bulunur. İş hukuku avukatlarımız hem işçi hem işveren avukatlığı yapmaktadır. İş hukuku avukatlarımız İstanbul’da bulunan merkez ofisimizde iş hukuku ile tüm uyuşmazlık türlerinde hukuki hizmet vermektedirler. İş hukuku avukatı arayışınız bulunuyorsa, lütfen avukatlarımızla irtibata geçmekten ve ön bilgi almaktan çekinmeyiniz.

İŞ HUKUKU KAPSAMINDA İŞ HUKUKU AVUKATI OLARAK SUNDUĞUMUZ HUKUKİ HİZMETLER

  • İş kazası tazminatı davaları.
  • Kıdem tazminatı davaları.
  • İhbar tazminatı davaları.
  • Maddi ve manevi tazminat davaları.
  • Mobbing davaları.
  • İşe iade davaları.
  • Hizmet tespit davaları.
  • Destekten yoksun kalma davaları.
  • Her türlü işçilik alacağına dair açılan davalar.

Contact US

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

Our Approach

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidir ve avukat-müvekkil gizliliği anlayışı kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, uyuşmazlığa özgür pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Müvekkillerimiz bizim için önemlidir. Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp