Miras Hukuku Avukatı Kadıköy İstanbul

Miras hukukunun temelinde özel mülkiyetin devamlılığı prensibinin yattığını görürüz. Özel mülkiyetin devamlılığı ile, özel mülkiyete tabi olan şeyin ölümle başka kişilere intikal edeceği, yani şeyin doğrudan devlete intikal etmeyeceği, aksi durumda gerçek bir mülkiyet hakkından söz etmenin mümkün olmayacağı kastedilir. Doktrinde miras hukuku, miras bırakan kişinin, ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümü olarak ifade edilmektedir. Kısaca miras hukukunu gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk disiplini olarak tanımlayabiliriz. Miras hukukuna ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiştir. Miras avukatlarımız tarafından oluşturulan işbu yazıda ana hatlarıyla danışanlarımıza ölüme bağlı tasarruflarla ilgili bir ön bilgi vermek hedeflenmiştir. Her somut olayın kendi özünde değerlendirilmesi gerektiğinden, miras avukatlarımız başvuru ve sorunlarınızla ilgili olarak detaylı bir analiz ve hukuki değerlendirme yapmakta ve vakıaya özgü danışmanlık vermektelerdir. MESÇİ Hukuk Bürosu, miras avukatı arayışında olan müvekkil adaylarına miras hukuku kapsamına giren her alanda, hukuki hizmet sunmaktayız.

ser 1 1 0006 INHERITANCE LAW min

Mirasçılar, miras bırakanın hısımları olan yasal mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflarla iradi olarak miras bırakan tarafından atanmış mirasçılar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Hukukumuzda miras bırakanın alt soyunun, üst soyunun, evlilik dışında doğan hısımlarının, evlatlığının ve eşinin yasal mirasçıları statüsünde oldukları kabul edilir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın yasal olarak mirasçısı olmamakla birlikte, kendi tasarrufu ile miras bıraktığı kişi olarak tanımlanabilir. Öte yandan ölüme bağlı tasarruf, miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğuracak emirlerini içeren bir hukuki işlem olarak tanımlanır. Bu hukuki işlem vasiyetname şeklinde vücut bulabileceği gibi miras sözleşmesi olarak da vücut bulabilir. Hukukumuzda vasiyetnamenin el yazılı, resmi ve olağanüstü hallerde sözlü olarak yapılması mümkünken; miras sözleşmesinin TMK md. 545 gereğince sadece resmi şekilde yapılabilmesi mümkündür. Bu iki ölüme bağlı tasarruf arasında görülen bir diğer fark ise vasiyetnamenin 15 yaşını doldurmuş, ayırt etme gücüne sahip herkes tarafından yapılabilecekken, miras sözleşmesinin sadece tam fiil ehliyetine sahip kişilerce yapılabilir olmasıdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 532. maddesi gereğince, noter, sulh hakimi ya da yetkili resmi memur önünde, iki tanığın katılmasıyla yapılan vasiyetnamelere, resmi vasiyetname denilmektedir. El yazılı vasiyetname is Türk Medeni Kanunu’nun 538. maddesi tahtında düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, el yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyetnamelerin kolaylıkta tahrif edilmesi, yok olması, bulunamaması, vasiyetçinin el yazılı vasiyetnameyi oluştururken kolayca etki altında bırakılması mümkündür. El yazılı vasiyetnamelerin mahzuru olarak gösterilen bu hususların bertaraf edilmesi, vasiyetnamenin saklanmak üzere tevdii ile mümkündür (TMK md. 538/2); El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hakimine veya yetkili memura bırakılabilir. El yazılı vasiyetnamenin notere, sulh hakimine veya yetkili memura saklanmak üzere tevdi edilmesi bir geçerlilik şartı değildir, tevdi edilmeyen el yazılı vasiyetname tüm şekil şartlarını taşıyorsa geçerli addedilecektir.

Miras bırakan, yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmi veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir (TMK md. 539). Sözlü vasiyetname iki ana safhadan oluşmaktadır. İlk olarak vasiyetçi son arzularını olağanüstü koşullar altında iki tanığa açıklar ve onlara bu açıklamalarına uygun bir vasiyetname yazma veya yazdırma görevi yükler. Sonrasında, vasiyetçinin kendilerine yükledikleri bu görevi kabul ederlerse tanıklar, vasiyetçinin kendilerine bildirdiği son arzu ve isteklerini, beyanın yapıldığı yer ve tarihi de yazarak imzalar ve diğer tanığa imzalatırlar ve her iki tanık da birlikte vakit geçirmeden mahkemeye giderler. Tanıklar, yazılı bir metni mahkemeye sunmak yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup, vasiyetçinin kendilerine söylediği son arzu ve isteklerini hakime aktarabilirler. Bu durumda hakim önünde bir tutanak düzenlenir ve bu tutanak tanıklar tarafından imzalanır. Önemli olan tanıkların kendilerine yüklenmiş olan görevi ivedilikle yerine getirmeleridir, bu şekilde mirasçıların vasiyetnamenin düzenlenme sürecine herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasına ve vasiyetçinin son arzularının saptırılmasına engel olmak hedeflenir.

Şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufların bir diğer türü de miras sözleşmesidir. Miras sözleşmesi, miras bırakan ile üçüncü kişi arasında yapılan, miras bırakanın ya kendi terekesi üzerinde maddi anlamda bir ölüme bağlı tasarrufta bulunduğu ya da karşı tarafın kendi terekesi üzerinde ileride doğacak olan mirasçılık hakkından vazgeçmesini sağlayan iki taraflı ölüme bağlı tasarruftur. Türk Medeni Kanununun 545. maddesine göre, miras sözleşmesinin geçerli olması için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmenin tarafları, arzularını birbirlerinin ardı ardına ifade ederler ve düzenlenen resmi vasiyetnameyi memurun ve iki tanığın önünde imzalarlar. Miras sözleşmeleriyle yasa tarafından korunmayan yaşam birlikteliklerinde bağlılığı ödüllendirme, hayat arkadaşına güvence verme, eşler arasında yapıldığında eşe güvenli bir gelecek sağlama, miras bırakana ölünceye kadar bakılma güvencesi sağlama gibi faydaları bulunmaktadır.

mesci slide 2 min

Hukukumuzda, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunması halinde, paylaşım, miras bırakanın yasal mirasçılarının saklı payları baki kalacak şekilde yapılır ve tasarruf edilebilir tereke hesaplanır. Bu kapsamda tereke 1 tam sayı kabul edilerek, saklı paylar toplamını ifade eden kesirli sayının 1 den çıkarılması üzerine bulunacak kesir, miras bırakanın tasarruf oranını ifade eder. Türk Medeni Kanunumuzda sayılan saklı paylı mirasçılar miras bırakanın altsoyu (çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları), miras bırakanın ana ve babası ile miras bırakanın eşi olarak gösterilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 506. maddesi uyarınca, miras bırakanın altsoyu için yasal miras payının yarısı (½’si), ana ve babasının her biri için yasal miras payının dörtte biri (¼’ü), sağ kalan eş için altsoy (1. zümre) ila birlikte veya ana – baba (2. zümre) ile birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payının (altsoy ile ¼, ana baba zümresi ile ½) tamamı; diğer durumlarda (3. zümre ile veya tek başına mirasçı ise) yasal miras payının dörtte üçü (¾’ü) kadardır. Tereke hesaplanırken cenaze giderleri, miras bırakanın borçları gibi terekeden kanunen çıkartılacak değerler olduğunu da unutmamak gerekir. Miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufta bulunmamış olması halinde ise, tereke sadece yasal mirasçılar arasında miras payları baz alınarak paylaştırılır. Miras bırakan kişinin ölüme bağlı tasarrufta bulunurken az evvel bahsettiğimiz saklı payları aşmayacak şekilde hareket etmiş olması gerekir. Aksi durumda paylaşım yine geçerli olur ancak saklı payları ihlal edilen mirasçılar ihlal edilen kısımlar bakımından tenkis davası ikame edebilirler.

MESÇİ Hukuk Bürosu, alanında uzman miras avukatlarından oluşan ekibi ile mirasçılık belgesi alınması, vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, terekenin tespiti, ortaklığın giderilmesi, tenkis davalarının ikame edilmesi ve takibi gibi davaların ikame edilmesi ve ilgili hukuki prosedürün yürütülmesi başta olmak üzere miras hukuku kapsamında çözümlenecek her vakıaya ilişkin danışmanlık vermekte ve hukuki hizmet sunmaktadır. Miras avukatı arıyorsanız, hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Miras avukatlarımız aynı zamanda yaşlılar hukuku alanında da uzmanlaşmıştır.

Bize ULAŞIN

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

MİRAS HUKUKU KAPSAMINDA MİRAS AVUKATI OLARAK SUNDUĞUMUZ HUKUKİ HİZMETLER  

 • Veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması.
 • Veraset ilamı davası.
 • Mirasçılık belgesinin iptali davasının ikame edilmesi ve takibi.
 • Mirastan feragat sözleşmesinin düzenlenmesi.
 • Mirastan feragatin geçersiz olduğunun tespitine ilişkin dava ikame edilmesi ve takibi.
 • Paylaştırmaya konu terekenin tespiti ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılmasını teminen ortaklığın giderilmesine ilişkin izale-i şüyu davası ikame edilmesi.
 • Vasiyetname ve miras sözleşmesinin düzenlenmesi.
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi ile saklı payın korunması davalarının ikame edilmesi.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin düzenlenmesi.
 • Gaiplik ve malvarlığının hazineye intikali davasının ikame edilmesi ve takibi.
 • Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi davası ikame edilmesi ve takibi.
 • Borca batık mirasçının alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddetmesi durumunda, alacaklılar yahut iflas masası lehine mirasın reddinin iptalinin ve terekenin tasfiyesinin talep ve dava edilmesi.
 • Mirasın reddi halinde mirasçılık belgesinin alınması.
 • Mirasçının miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı suç işlemesi yahut aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş olduğu, mirastan mahrumiyeti gerektiren hallerde saklı paylı mirasçıların ıskat hükümleri çerçevesinde mirasçılıktan çıkarılmasına ilişkin hukuki işlemler.
 • Mirastan yoksunluğun tespiti davası ikame edilmesi ve yürütülmesi.
  Muris muvazaası halinde tazminat talepli tapu iptal davası ikame edilmesi ve yürütülmesi.
 • Terekenin korunması, tereke ve mirasın tespiti, terekenin borca batık olduğunun tespiti, resmi miras defter tanzimi ve taksim davaları.
 • Mirasta iade (denkleştirme) davası ikame edilmesi ve yürütülmesi.
 • Miras sebebiyle istihkak davası ikame edilmesi ve yürütülmesi.
 • Miras ortaklığına mirasın paylaştırılmasına kadar temsilci atanmasına ilişkin dava ikame edilmesi ve yürütülmesi.
 • Tapu kaydındaki malik ile miras bırakanın aynı kişi olduğuna ilişkin tespit davasının ikame edilmesi ve yürütülmesi.
 • Mirasın paylaştırılmasına ve iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi davası.

Bizim Yaklaşımımız

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidiri avukat-müvekkil gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp