Vatandaşlık Hukuku

Türk vatandaşlığı kazanılması ile ilgili esaslar ana hatlarıyla 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Türk vatandaşı olmak isteyen her yabancı, ergin ve ayırt etme gücüne sahip olması, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet etmiş olması, toplum bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmaması, iyi ahlak sahibi olması, yeteri kadar Türkçe konuşuyor olabilmesi, Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak miktarda gelire ve bir mesleğe sahip olması, Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmesi, ve milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması şartıyla bir diğer deyişle Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları koşuluyla yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilirler. Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunmuş olan yabancı, başvuru için aranan beş yıllık ikamet süresi içerisinde toplam on iki ayı geçmemek kaydıyla Türkiye dışında bulunabilir. Türkiye dışında geçirilen süreler, Kanun’da öngörülen ikamet süresi içerisinde değerlendirilir.

ser 1 1 0007 IMMIGRATION LAW min

Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Türk vatandaşlığının evlenme ve evlat edinme yolu ile kazanılması mümkündür. Önemle belirtmek isteriz ki, bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmamaktadır. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Türk vatandaşlığının istisnai yollarla kazanılması da mümkündür. Türk vatandaşlığı kazanılmasında istisnai haller Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun on ikinci maddesiyle hüküm altına alınmıştır. Buna göre, Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler; 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31. maddesinin 1. fıkrasının (j) bendi gereğince ikamet izni alanlar ve Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bu kişilerin yabancı eşleri, kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocukları; vatandaşlığa alınmaları zaruri görülen kişiler; 5543 sayılı İskan Kanunu uyarınca göçmen olarak kabul edilen kişiler milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Türk vatandaşlığının istisnai yollarla kazanılmasına ilişkin işlemler İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kısa dönem ikamet izni başlıklı 31. maddesinin 1-j fıkrası gereğince, Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bu kişilerin yabancı eşleri, kendilerinin ve eşlerinin ergin olmayan ve bağımlı yabancı çocuklarına kısa dönem ikamet izni verilebilmektedir. Ülkemizde, Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarlarda yatırım yapan yabancı kişiler istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilirler. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılabileceği haller 13 Mayıs 2022 tarihli ve 5554 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

mesci slide 2 min
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcılar, (md. 20/2-a)
  • En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcılar, (md. 20/2-b)
  • En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcılar, (md. 20/2-c)
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı yatırımcılar, (md. 20/2-ç)
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen yabancı yatırımcılar, (md. 20/2-d)
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancı yatırımcılar (md. 20/2-e)
  • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancı yatırımcılar (md. 20/2-f)

istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilirler. Bu kapsamda Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancıların, yaptıkları yatırımın Kanunda belirlenen şartları taşıdığını belgeleyen uygunluk belgesi almaları gerekmektedir. Yabancının uygunluk belgesi alacağı Kurumlar, yapılacak yatırım türüne göre farklılık göstermektedir. Ayrıca Türkiye’de vize yahut vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Türk vatandaşlığına başvuracak yabancı yatırımcıların kısa dönem ikamet izni alması yeterli olacaktır. Kısa-dönem ikamet izninin alınmasını müteakip vatandaşlık başvurusu için izlenmesi gereken prosedürel adımlar yapılacak vatandaşlık başvurusunun türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu itibarla yapacağınız vatandaşlık başvurusunun türüne göre hukuk büromuzdan sürece ve gerekli belgelere ilişkin bilgi almanız faydalı olacaktır.
Vatandaşlık başvuruları İstanbul ve Ankara için İl Göç İdaresi’ne yapılmaktadır. Vatandaşlık başvurusunun yapılmasını müteakip Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili vatandaşlık başvurusuna ait bilgiler ve vatandaşlık başvurusunun durumu https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx linkinden başvurucu ile paylaşılmaktadır. Özel olarak vatandaşlık başvurunuzla ilgilenmek üzere görevlendirilen avukatlarımız da sıklıkla başvurunun durumunu kontrol ederek müvekkillerine bilgi vermektedirler. Başvurunun onaylanmasını müteakip aile Türkiyedeyse, Nüfus ve Vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne başvuru yapılarak, yurt dışındaysa ilgili Türkiye Konsolosluğu kanalıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve pasaportu için başvuru yapılmalı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları ile pasaportlar teslim alınmalıdır.

MESCI Hukuk Bürosu, Türk vatandaşlığı, ikamet ve çalışma izni konularında uzman avukatlardan oluşan ekibiyle müvekkilleri için en uygun ikamet izni ve Türk vatandaşlığı başvuru türünü belirlemekte, müvekkillerini detaylı olarak süreç hakkında bilgilendirmekte, Türk vatandaşlığı başvuru süreçlerini yürütmekte ve her aşamayı müvekkillerine raporlamaktadır. Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hukuki prosedür oldukça karmaşıktır. Bilhassa Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılması konusu çoğu zaman gayrimenkul alım-satımı, vergi muafiyet ve yükümlülükleri, şirket kuruluşu ve istihdam konuları ile iç içedir. Türk vatandaşlığı kazanılması hususunda uzman ekibimiz aynı zamanda yabancı gerçek ve tüzel kişiler için banka hesabı açılması, gayrimenkul alım-satım süreçleri, yabancı yatırım ve şirket kuruluşu konularında da yıllarca tecrübe edinmiş, İngilizce bilen avukatlardan oluşmaktadır dolayısıyla başvurular sırasında meydana gelebilecek her türlü sorun minimalize edilmekte, başvuru türüne ve müvekkile özgü bir yol haritası çizilmekte ve her türlü kompleks soruna stratejik çözüm önerileri getirilmektedir.

MESCI Hukuk Bürosu avukatları aynı zamanda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili valiliklerce verilen deport kararlarına ilişkin sürecin takibinde, meşruhatlı vize alınması ve deport kararına karşı idari işlemin iptaline ilişkin dava sürecinin yürütülmesi konularında da uzmanlaşmıştır. Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki sınır dışı etme kararına itiraz niteliğindeki bu idari davayı açabilmek için 7 günlük hak düşürücü süre söz konusudur. Bir diğer deyişle, deport kararının tarafınıza tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde idari işlemin iptaline ilişkin dava açılmalıdır. Davanın süresi içerisinde açılması neticesinde kişi sınır dışı edilemez ve Türkiye’de kalmaya devam edebilir.

Bize ULAŞIN

Konum

19 Mayıs Mahallesi Mercan Sokak no:13, STFA Sitesi D:B3 Blok Daire:7, 34746 Kadıköy/İstanbul

Email

info@mescilaw.com

Telefon

+ 90 553 909 1335

Bizim Yaklaşımımız

Sizi Dinliyoruz

Her zaman müşterimizi dinler ve çıkarlarına göre hareket ederiz.

Gizlilik

Müvekkillerimizin bilgileri gizlidiri avukat-müvekkil gizliliği kapsamında korunmaktadır.

Uygulanabilir Yaklaşım

Vakıaya özgü stratejik çözüm önerileri getiriyor, pasif veya agresif savunma yöntemleri ile ilerliyoruz.

İşbirliği Ağı

Uzman akademisyenler, patent vekilleri ve mali müşavirlerle işbirliği halindeyiz.

Saygı ve Özen

Elimizdeki dosyaları kazanma hedefiyle ilerliyor ve sonuç odaklı hareket ediyoruz.

Uzmanından Hizmet

Türkiyenin farklı kesimlerinden kaliteli hukuki hizmet almanız için varız.

Call UsWhatsapp