MESÇİ Hukuk Bürosu, farklı birçok sektörden yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine hukukun birçok alanında hukuki hizmet sunmakta, bu kapsamda İstanbul’da faaliyet göstermektedir. Mesçi Hukuk Bürosu çatısı altında alanlarında yıllarca tecrübe edinmiş uzman avukatlardan oluşan ekipler kurduk ve bu sayede spesifik alanlar üzerine yıllarca oluşturduğumuz bilgi birikimimizi ve veri tabanımızı kullanarak müvekkillerimiz için stratejik olarak uyuşmazlığa yahut soruna uygulanabilir bir yol haritası çiziyor ve müvekkillerimizin haklarını korumak adına en etkili hukuki prosedür sırasını izliyoruz. Mesçi Hukuk Bürosu avukatları İstanbul İcra Hukuku Avukatı, İstanbul Şirketler ve Ticaret Hukuku Avukatı, Uluslararası Hukuk Avukatı, Yabancılar Avukatı, İstanbul Şirket Kuruluşu Avukatı, İstanbul Ceza Hukuku Avukatı, İstanbul Boşanma Hukuku Avukatı, İstanbul Sağlık Hukuku ve Malpraktis  Avukatı, İstanbul Vatandaşlık Avukatı, İstanbul Miras Avukatı, İstanbul İş Hukuku Avukatı, İstanbul Gayrimenkul Avukatı, İstanbul Kira Hukuku Avukatı olarak faaliyet göstermektedir. 

İstanbul İcra Hukuku Avukatı 

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı kişiye karşı ödemesi gereken borcu ödemeyen ya da ödeyemeyen borçludan borcun tahsil edilebilmesini teminen başvurulacak adli ve hukuki prosedürün nasıl işleyeceğinin belirlendiği, hakkın icrasının devlet otoritelerince yerine getirildiği bir hukuki alandır. MESÇİ Hukuk Bürosu, İstanbul İcra Hukuku Avukatı ekibiyle ilamlı ve ilamsız icra takiplerinin başlatılması ve takibi, malların haczi, haczedilen malların satışı, menfi tespit davası, istirdat davası, itirazın iptali davası, iflas davası, iflas yolu ile takip, ihtiyati haciz gibi icra ve iflas hukuku ile ilgili olan hemen tüm prosedürlerde yıllarca tecrübe edinmiştir. İstanbul İcra Hukuku Avukatlarımız yerli ve yabancı müvekkillerini icra ve iflas hukuku tahtında başlatılan birçok hukuki süreçte temsil etmiş, tahsil kabiliyeti olmayan birçok dosyada borcun tahsili sağlanmıştır. 

İstanbul Şirketler ve Ticaret Hukuku Avukatı 

Şirketler ve ticaret hukuku, hukukun ticaretle ilişkili tüm konuları kapsayan dalı olup tacirlerle ilgili iş ve ilişkileri düzenleyen bir hukuk disiplinidir. Mesçi Hukuk Bürosu, şirket birleşme ve devralma, ticari tahkim, şirket alacaklarının icra takibi yoluyla tahsili, şirket alacaklarının dava yoluyla tahsili, genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları, oturma ve çalışma izni, şirketin gayrimaddi malvarlığına koruma stratejisi belirlenmesi, marka tescili, ticari işlemlerde tacirlerin sözleşmeden ve kanundan kaynaklanan yükümlülükleri, işveren olarak iş hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri ve aynı zamanda yabancı yatırımlar ve Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılması konusunda uzman bir ekibe sahiptir.

Mesçi Hukuk Bürosu yıllardır farklı sektörden birçok anonim şirkete, limited şirkete, ortaklığa, şahıs şirketine, yatırımcıya ve girişimciye ticari işletmesiyle, yatırımıyla veya girişimiyle ilgili icra edeceği ticari her türlü işlemde hukuki yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmesini teminen hukuki danışmanlık vermektedir.

Büromuzun müvekkil portföyünde deniz taşımacılığı yapan şirketlerden panel hattı üretimi ile iştigal eden firmalara, ilaç üreticilerinden inşaat firmalarına kadar birçok farklı sektörden tüzel kişi bulunduğundan ofisimizin İstanbul Şirketler ve Ticaret Hukuku Avukatı ekibi aynı zamanda sektörel bazda da bilgi sahibidir. Bu şekilde büromuz avukatlarının müvekkillerine sektörel bazda uygulanabilir en iyi çözümü üretmeleri sağlanmıştır. 

Ticaret hukuku tahtında gösterdiğimiz hukuki faaliyetler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Ticaret ve Şirketler Hukuku başlıklı alan yazımızı okuyabilir ve doğrudan avukatlarımızla irtibata geçebilirsiniz. 

Uluslararası Hukuk Avukatı 

Mesçi Hukuk Bürosu farklı sektörlerden yabancı birçok gerçek kişi girişimci ve yatırımcıya, merkezi yurt dışında bulunan şubeye veya yabancı gerçek veya tüzel kişi ortaklı şirkete hukukun hemen her alanında danışmanlık vermekte ve ihtiyacı olan her türlü hukuki alanda her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

Hukuk büromuz avukatları bu kapsamda  özellikle Türkiye’de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının karşılaştıkları hukuki meselelerle, Türk kanunlarına göre kurulmuş bir şirketin yabancı firmalarla kurduğu ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve yorumlanmasıyla, yabancı ülkede verilen hakem kararlarının Türkiye’de icrası için Türk mahkemeleri önünde tanınma ve tenfizleriyle, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA) ve benzeri uluslararası tahkim örgütleri kurallarına bağlı ya da yabancı hukuk uygulaması gerektiren uyuşmazlıkların çözümünde, avrupa patentlerinin Türkiye validasyonlarının sağlanması, PCT ulusal safha başvurularının yapılması, her türlü yabancılık unsuru taşıyan ticari sözleşmenin düzenlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

İstanbul Marka ve Patent Avukatı 

Marka ve Patent hukuku, Mesçi Hukuk Bürosu’nun öne çıktığı hukuki alanlardan biridir. Hukuk büromuz marka hakkına tecavüz davaları, patent hakkına tecavüz davaları, marka hükümsüzlük davaları, patent hükümsüzlük davaları, delil tespiti davaları, fikri mülkiyet hakkına tecavüzün mevcut olmadığının tespiti davaları, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararlarına karşı ikame edilen karar iptal davaları, markanın tanınmış bir marka olduğunun tespiti davası, mütecaviz ürünlere ilişkin ihtiyati tedbir kararı alınması ve ihtiyati tedbir kararının icrası gibi konularda yoğun bilgi ve deneyim sahibidir.

Marka hakkına tecavüz, patent hakkına tecavüz teşkil eden eylemlerden zarar gördüyseniz doğrudan İstanbul Marka Avukatı ekibimizle irtibata geçerek bilgi alabilirsiniz. 

İstanbul Şirket Kuruluşu Avukatı 

MESÇİ Hukuk Bürosu İstanbul’da limited şirket kuruluşu, İstanbul’da anonim şirket kuruluşu, İstanbul’da şube kuruluşu, İstanbul’da irtibat bürosu kuruluşu ve serbest bölge şirketi kuruluşu, online başvuru işlemleri, ana sözleşmenin yazılması, İstanbul Ticaret Odası nezdinde fiziken şirketin kurulması ve kuruluş sonrası yapılması gereken hukuki işlemlerde de uzmanlaşmıştır.

Ofisimizin İstanbul Şirket Kuruluşu Avukatı, mali müşavirlerle iş birliği halinde iş planınıza, yatırımlarınıza ve faaliyet göstereceğiniz ticari alana ilişkin en uygun şirket türünü belirler ve bu konuda bilgi edinmeniz için sizlere hukuki danışmanlık sunar. Bu kapsamda Şirketler ve Ticaret Hukuku konulu alan yazımızı okuyarak şirket kuruluşuna dair detaylı bilgi alabilir yahut şirket kuruluşunda uzman avukatlarımıza danışabilirsiniz. 

İstanbul Ceza Hukuku Avukatı 

Ceza Hukukunu, suç ve ceza kavramlarını ve bunların sınırlarını inceleyen, cezai yaptırımlarla yasaklanan hukuka aykırı eylemleri tespit eden, eylemin ceza hukuku yaptırımlarının uygulanabilmesi için gerekli şartları taşıyıp taşımadığı araştıran bir hukuk disiplini olarak tanımlamamız mümkündür.

Mesçi Hukuk Bürosu, şikayet ve savunma dilekçelerinin hazırlanması, soruşturma aşamasında dosyanın takibi, uzlaşma, kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı itiraz, kovuşturma, yakalama, arama ve tutuklama, ifade sırasında hazır bulunma gibi prosedür ve aşamalarla ilgili detaylı bilgi sahibidir.

Hukuk büromuzun İstanbul Ceza Hukuku Avukatı ekibi, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerini sulh ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri, ağır ceza mahkemeleri çocuk mahkemeleri ve çocuk ağır ceza mahkemeleri ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri nezdinde sanık müdafii veya müşteki vekili olarak müvekkillerini en iyi şekilde savunmuş ve temsil etmiştir. 

İstanbul Boşanma Hukuku Avukatı 

Aile Hukuku, medeni hukukun, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen, evlenme, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi aile ilişkisiyle ilgili konuları kapsayan hukuk disiplinidir. Hukuk büromuz aile anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, nafaka ve tazminat, velayet, geçici velayet, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği koruma kararı, yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi, barınma ve eğitim tedbiri gibi aile hukukunu ilgilendiren her türlü konuda uzman, tecrübeli avukatlardan oluşan bir ekibe sahiptir.

Ekibimiz boşanma sürecinin eşler, bilhassa kadın için ve müşterek çocuk bakımından doğası gereği tramvatik bir süreç olduğunu bilir ve olayın mahiyetine göre hassas bir iletişim biçimi benimser, müvekkillerini derinlemesine dinler ve onlara karşı şeffaf olarak hukuki süreç hakkında derinlemesine bilgi vermeyi, onları en doğru şekilde yönlendirmeyi hedefler.

Hukuk Büromuzun İstanbul Boşanma Avukatı ekibi aynı zamanda boşanma sonrasında edinilmiş oldukça spesifik bir alan olan mal ayrılığı davaları, yabancıların Türkiye’de evlenmesine ilişkin usuli prosedür ve evlilik sözleşmeleri hususunda da tecrübe sahibidir. Danışmanlık almak için İstanbul aile hukuku avukatımızla iletişime geçebilir ve ilgili konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

İstanbul Sağlık Hukuku Ve Malpraktis Avukatı 

Tıp ve Sağlık Hukuku, doktor, hastane personeli ve sağlık hizmeti sunan özel yahut devlet hastanelerinin yahut özel kliniklerin hatası/hataları nedeniyle gerçek kişinin sağlığında meydana gelen olumsuzlukları ve bunların kaynağını inceleyen ve bu tür uyuşmazlıkları çözmeyi hedefleyen bir hukuk disiplini olarak tanımlanabilir. Hukuki prosedür hukuk davasının özel hastaneye mi yoksa devlet hastanesine mi karşı ikame edileceğine göre değişiklik göstermektedir.

İstanbul Malpraktis avukatı olarak malpraktis dava sürecinizi başından sonuna dek müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde gözetecek biçimde takip ediyor ve vakıaya özgü bir koruma stratejisi belirliyoruz. Sağlık hukuku ve malpraktis hukuku, hukuk büromuzun öne çıktığı alanlardan biridir. Her türlü sorunuzun cevabını Malpraktis Hukuku alan yazımız içeriğinde ve altında bulunan Sık Sorulan Sorular kısmında bulmanız mümkündür. Lütfen İstanbul Malpraktis Avukatlarımızdan haklarınıza ilişkin detaylı bilgi talep etmekten çekinmeyin.  

İstanbul Vatandaşlık Avukatı 

Vatandaşlık hukuku ana hatlarıyla milliyet ve yurttaşlık ile bunların aktarılması, yitirilmesi ve kazanılması gibi çeşitli hukuki süreçleri kapsayan ve inceleyen hukuk disiplinidir. Türk vatandaşlığının kazanılması, çalışma izni ve oturma izni ile ilgili hukuki esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı kanunu ve 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu ile düzenlenmiştir. Hukuk Büromuz Türk vatandaşlığının yatırım yoluyla kazanılması, gayrimenkul alım satımı, banka hesabı açılışı, şirket kuruluşu, oturma izni ve çalışma izninin alınması konularında uzmanlaşmıştır.

Avukatlarımız aynı zamanda vatandaşlık, ikamet izni ve oturma izni başvuru süreçlerinin olumsuz sonuçlanması halinde başvurulması gereken hukuki yollara da hakimdir. Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hukuki prosedür oldukça karmaşık bir süreç olup alanında uzman, uygulamayı bilen bir avukatla takip edilmesinde hukuki yarar vardır.

Mesçi Hukuk Bürosu, alanında uzman İstanbul Vatandaşlık Avukatı kadrosu ile Türk vatandaşlığı, ikamet ve çalışma izni konularında uzman avukatlardan oluşan ekibiyle müvekkilleri için en uygun ikamet izni ve Türk vatandaşlığı başvuru türünü belirlemekte, müvekkillerini detaylı olarak süreç hakkında bilgilendirmekte, Türk vatandaşlığı başvuru süreçlerini yürütmekte ve her aşamayı müvekkillerine raporlamaktadır. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için Vatandaşlık Hukuku, Oturma İzni ve Uluslararası Yabancı Yatırım başlıklı alan yazılarımızı okuyabilir ve avukatlarımıza danışabilirsiniz.  

İstanbul Miras Avukatı 

Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk disiplinidir. Mesçi Hukuk Bürosu, İstanbul Miras Avukatı olarak veraset ilamının alınması, vasiyetname düzenlenmesi, miras sözleşmesi düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası ikame edilmesi, mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması, muris muvazaası davalarının açılması, terekenin tespiti davası, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi miras hukuku kapsamı altında kalan hemen her konuda danışmanlık vermekte ve hukuki hizmet sunmaktadır. 

İstanbul İş Hukuku Avukatı 

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren ve işçi ilişkileri ile ilgili konuları ve uyuşmazlıkları inceleyen hukuk disiplinidir. Mesçi Hukuk Bürosu hukuki yardıma ihtiyaç duyan işçileri ve işverenleri en iyi şekilde temsil etmeyi hedef bilmiştir.

Hukuk büromuz İstanbul iş hukuku avukatı ekibiyle işe iade davası ve işe iade davası sonrası işe iade süreci ve samimiyet olgusu, mobbing davası, işçi alacak davası, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat gibi konularda hukuki danışmanlık vermekte ve hukuki hizmet sunmaktadır.

Bununla birlikte İstanbul İş Hukuku Avukatı ekibimiz işverenlere de işçinin iş kanunundan kaynaklanan yükümlülükleriyle ilgili detaylı olarak hukuki danışmanlık vermekte, personel disiplin ve kıyafet yönetmeliğinin hazırlanması, işe giriş işten çıkış prosedürlerinin icrası, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, maaş haciz müzekkerelerine cevap verilmesi, haklı nedenle derhal fesih, geçerli nedenle fesih helleri gibi iş hukuku kapsamında kalan hemen her konuda işverenlere danışmanlık vererek İş Kanunundan kaynaklanan olası uyuşmazlıkların baştan önüne geçmeyi ve her iki tarafın da haklarını gözetmeyi hedefler. İstanbul iş hukuku avukatlarımız birçok tüzel kişiye bu anlamda danışmanlık vermektedir.

İstanbul Gayrimenkul Avukatı 

Gayrimenkul hukuku ana hatlarıyla, taşınmaz üzerindeki hakları tanımlayan, taşınmazların konu edildiği uyuşmazlıkların çözümünü amaçlayan bir hukuk disiplinidir. Mesçi Hukuk Bürosu, İstanbul Gayrimenkul Avukatı ekibiyle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, taşınmaz alım satım işlemlerinin takibi ve halli, gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi ve ipoteğin paraya çevrilmesi ile ilgili hukuki sürecin takibi, taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarının ikame edilmesi, kamulaştırılan malın geri alınmasına ilişkin dava ikame edilmesi, ayni haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, kentsel dönüşüm, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu gibi konularda hukuki danışmanlık vermekte ve hukuki hizmet sunmaktadır.

Hukuk büromuzun gayrimenkul hukuku alanı kapsamında sunduğu hizmetler burada belirttiklerimizle sınırlı değildir. Daha fazla bilgi için Gayrimenkul, İnşaat ve Kira Hukuku başlıklı alan yazımızı okuyabilir ve avukatlarımıza danışabilirsiniz. İnşaat ve gayrimenkul hukuku dışında büromuz aynı zamanda kira hukuku alanında da uzmanlaşmıştır. İstanbul Kira Hukuku Avukatı olarak kira tespit davaları ikame etmekte, kiracının ve kiralananın tahliyesi davası ikame edilmesi ve davanın takibi, tahliye taahhüdü sonrasında icra takibi başlatılarak taşınmazın tahliyesinin sağlanması, kira sözleşme bedellerinin tahsili gibi konularda hukuki danışmanlık vermekte ve hukuki hizmet sunmaktadır. 

İstanbul Avukat 

Eğer İstanbul’da Avukat arıyorsanız İstanbul’da hukuki danışmanlık ve hizmet sunan Mesçi Hukuk Bürosu ve avukatlarına iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz. E-posta kanalıyla gönderdiğiniz başvurular derhal işleme alınmakta ve kısa süre içerisinde detaylı yazılı bilgilendirme ile tarafınıza dönüş sağlanmaktadır.    

Leave Comments

Nunc velit metus, volutpat elementum euismod eget, cursus nec nunc.